Zespół pałacowy w Myszęcinie - Myszęcin - Centrum Kultury Zespół pałacowy w Myszęcinie - Myszęcin - Centrum Kultury

Zespół pałacowy w Myszęcinie – Myszęcin

Zespół pałacowy w Myszęcinie

Zespół pałacowy składa się ze się z pałacu, spichlerza i parku. Pałac został wybudowany w połowie XIX wieku przez ówczesnego właściciela majątku P. E. Jablonsky’ego. Został zaprojektowany w stylu późnoklasycystycznym. Pałac zbudowany został na planie prostokąta. Jest to budowla murowana, z cegły, dwukondygnacyjna, z wysokim podpiwniczeniem, nakryty dwuspadowym dachem. Elewacja frontowa zakomponowana symetrycznie dziewięcioosiowa. Charakterystycznym elementem budowli są dwa wydatne ryzality. W środkowej osi ryzalitu wejście główne do pałacu. Analogicznie zakomponowana została elewacja ogrodowa. Do elewacji krótszych dostawiono przybudówki. Od północy przybudówka parterowa, trzyosiowa, zaś od południa dwukondygnacyjna, obie nakryte dachami dwuspadowymi. Elewacje przeprute prostokątnymi, regularnie rozmieszczonymi oknami, ozdobione zostały detalem architektonicznym w postaci pilastrów, lizen i gzymsów. Z pałacem związany był folwark, z którego przetrwało kilka budynków: piętrowy spichlerz z końca XVIII wieku, budynek gorzelni z 1923 roku oraz domy pracowników folwarcznych. Przy bramie wjazdowej do pałacu wybudowano wieżę wartowniczo-obserwacyjną, którą można podziwiać do dziś. Park został założony w końcu XVIII w. o powierzchni ok. 4,0 ha. Około 1850 r. przekształcony w założenie krajobrazowe, a na jego terenie występuje 10 gatunków drzew, wśród nich pomnikowe dęby i lipa.

 

The palace complex in Myszęcin

The palace complex includes: a palace, a granary and a park. The palace was built in mid 19th century by the estate’s owner P. E. Jablonsky. It was designed in the late classical style. The palace, which was built on a rectangular plan, is a two-storey, brick building with a basement and a gable roof. The front elevation is symmetrically composed as nine-axis. Two prominent avant-corps are distinctive elements of the building. In the middle axis of the risalit there is the main entrance of the palace. The elevation of the garden is arranged similarly. Outbuildings were added to the shorter parts of elevation. The northern outbuilding is a ground-floor, three-axial building, and the southern one is a two-storey building. Both buildings are covered with a gable roof. Elevations with regularly deployed rectangular windows are decorated with pilasters, lesenes and cornices. The palace was connected with a farm. Only several buildings of the farm have remained: a granary from the end of the 18th century, a distillery building from 1923 and houses of farm workers. At the entrance gate to the palace a watch tower was built, which can be admired to the present day. The park was founded at the end of the 18th century with an area of ​​approx. 4.0 ha. Around 1850, it was transformed into a landscaped park. There are over 10 tree species among which monumental oaks and linden trees can be found.