Miejsce pamięci- OBÓZ KARNY BRATZ - Nowe Karcze - Centrum Kultury Miejsce pamięci- OBÓZ KARNY BRATZ - Nowe Karcze - Centrum Kultury

Miejsce pamięci- OBÓZ KARNY BRATZ – Nowe Karcze

Rozszerzone Więzienie Policyjne i Obóz Pracy Wychowawczej Policji Bezpieczeństwa w Brójcach

W 1939 roku zapadła decyzja o budowie autostrady łączącej Berlin z Poznaniem, realizacji tego projektu z wykorzystaniem robotników przymusowych podjęła się organizacja Todta. Organizacja zajęła się w 1941 budową i rozmieszczeniem obozów dla przymusowych pracowników, więźniów. Obozy budowane były co kilka kilometrów w pobliżu budowanej drogi. Jednym z takich obozów było Rozszerzone Więzienie Policyjne i Obóz Pracy Wychowawczej Policji Bezpieczeństwa w Brójcach (Erweiterte Polizeigefängnis und Arbeitserziehungslager der Sicherheitspolizei in Brätz). Administrowany przez SS obóz znajdował się kilkaset metrów od miejsca pracy. Powstał na przełomie 1940/41. Początkowo więźniami obozu byli Żydzi z łódzkiego getta, wkrótce zaczęto osadzać w nim również więźniów innej narodowości i jeńców wojennych. Otoczony drutami kolczastymi obóz zajmował przestrzeń o wymiarach ok. 120 na 150 m. na której stały w szeregu baraki mieszczące po ok 60 więźniów każdy. W narożnikach ogrodzenia stały wieżyczki wartownicze w których trzymali wartę uzbrojeni SS-mani.Niemcy zamordowali co najmniej 2.646 więźniów, kolejne tysiące wywieziono stąd obozów zagłady. Zwłoki ofiar zostały pochowane w nieoznaczonych mogiłach. Po wojnie ekshumowano na terenie obozu szczątki ok 100 osób które zostały pochowane w zbiorowej mogile na cmentarzu komunalnym w Brójcach.

Zdjęcie „pocztówki” przedstawiające podobny obóz, przy budowie tej samej autostrady – Jasieniec (Eschenwalde): Obóz Alarich

Opracowanie poświęcone budowie autostrady Berlin-Poznań

https://docplayer.pl/57582688-Zwangsarbeit-und-autobahn-zwischen-frankfurt-oder-und-poznan.html

GB The memorial place – THE PENAL CAMP- New Karcze

Extended Police Prison and the Educational Labor Camp of the Security Police in Brójce

In 1939 a decision to build a highway between Berlin and Poznań was taken. The Todta organisation undertook the implementation of this project by using forced labourers.

In 1941 the organization took up the construction and deployment of camps for the forced workers and prisoners. The camps were built every few kilometers near the road that was being built. One of these camps was the Extended Police Prison and the Educational Work Camp of the Security Police in Brójce (Erweiterte Polizeigefängnis und Arbeitserziehungslager der Sicherheitspolizei in Brätz). The camp administered by the SS was located a few hundred meters from the workplace. It was established in1940/1941. At the beginning the prisoners were only Jews from the Łódź ghetto, but soon there were prisoners of other nationalities. The camp was surrounded by barbed wire. The dimensions of the camp: 120 m by 150 m. There were barracks which housed about 60 prisoners each.

Watch towers, where SS men were holding guard duty, stood in the corners of the camp fence. Germans murdered at least 2,646 prisoners and thousands of prisoners were transported to extermination camps. The corpses of the victims were buried in unmarked graves. After the war, around 100 people who were exhumed in the camp were buried in a mass grave at the municipal cemetery in Brójce.

A photo of the „postcard” presents a similar camp during the construction of the same motorway – Jasieniec (Eschenwalde): Alarich Camp

A study about the construction of the Berlin-Poznań highway:

https://docplayer.pl/57582688-Zwangsarbeit-und-autobahn-zwischen-frankfurt-oder-und-poznan.html

DE   Erweitertes Polizeigefängnis und Arbeitserziehungslager der Sicherheitspolizei in Brójce (Brätz) / Nowe Karcze (Neuvorwerk)

Im Jahre 1939 wurde beschlossen, die Autobahn Berlin-Posen zu bauen. Mit der Realisierung des Projekts wurde die Organisation Todt beauftragt, dabei wollte man Zwangsarbeiter einsetzen. Die Arbeiten wurden 1941 begonnen, man hat auch mehrere Lager für Zwangsarbeiter und Gefangene gebaut, je eins für jeden wenige Kilometer langen Abschnitt der neuen Straße. Eins der Lager war das Erweiterte Polizeigefängnis und Arbeitserziehungslager der Sicherheitspolizei in Brätz (Brójce). In den Jahren 1940-1941 gebaut, wurde es von der SS verwaltet und stand einige hundert Meter von der Arbeitsstelle entfernt. Anfangs wurden hier nur Juden aus dem Lodz-Ghetto verhaftet, dann kamen auch Gefangene anderer Nationalitäten sowie Kriegsgefangene hinzu. Mit einem Stacheldrahtzaun umgeben, war es im Grundriss ein Rechteck 120 Meter * 150 Meter, in dem Baracken aneinander gereiht waren, je 60 Gefangene in einer Baracke. In jeder Ecke stand ein Wachtturm für bewaffnete SS-Männer. In dem Lager wurden mindestens 2646 Personen ermordet, weitere mehrere Tausende wurden zu Vernichtungslagern geschickt. Alle Opfer wurden in anonymen, unmarkierten Gräbern begraben. Nach dem Krieg wurden Überreste von etwa 100 Personen exhumiert und in einem Massengrab im Friedhof in Brójce begraben.

Foto einer Postkarte, auf der ein ähnliches Lager zu sehen ist, an derselben Autobahn – Jasieniec (Eschenwalde): Lager Alarich.

Studium zu Bauarbeiten an der Autobahn Berlin-Posen: https://docplayer.pl/57582688-Zwangsarbeit-und-autobahn-zwischen-frankfurt-oder-und-poznan.html

 

Skip to content