Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Opalewo - Centrum Kultury Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Opalewo - Centrum Kultury

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Opalewo

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Opalewie

Kościół w Opalewie istniał już w średniowieczu. Była to budowla drewniana, wzmiankowana po raz pierwszy w 1426r. Następna, zbudowana w 1666r. również drewniana, bądź o konstrukcji z tzw. muru pruskiego.

Obecny kościół powstał w latach 1871-1872, o cechach stylu neogotyckiego. Jest to świątynia ceglana, jednonawowa z pięcioboczną apsydą prezbiterium.

Wewnątrz kościoła na uwagę zasługują: ołtarz w stylu gotyckim, organy, drewniany chór z XIX wieku, zabytkowa, drewniana chrzcielnica z rzeźbioną głową św. Jana, drewniany konfesjonał w stylu gotyckim oraz piękne witraże wykonane w zakładzie Z. Kaśmieckiego.

Przy kościele znajdująsię dwa nagrobki – jeden byłego proboszcza parafii, drugi to nagrobek kościelnego.

GB Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary – Opalewo

The church in Opalewo existed already in the Middle Ages. It was a wooden building, mentioned for the first time in 1426. Next church was built in 1666. It was also made of wood, or with the so-called Prussian wall house structure.

The present church was built in 1871-1872, with features of the neo-Gothic style. It is a brick one nave temple with a pentagonal apse of the presbytery.

Inside the church there are many elements, which are attention worthy: altar in the Gothic style, organ, wooden choir from the nineteenth century, antique, wooden baptismal font with the carved head of St. Jan, wooden confessional in the Gothic style and beautiful stained glass made by Z. Kaśmiecki.

At the church there are two tombstones – one is of the former parish priest and the other one is a church tombstone.

DE   Himmelfahrtskirche in Opalewo (Oppelwitz)

Eine Kirche gab es in Oppelwitz schon im Mittelalter. Die erste war eine Holzkirche, die im Jahre 1426 zum ersten Mal erwähnt wurde. Die nächste Kirche, 1666 gebaut, war ebenfalls eine Holzkirche oder eine Fachwerkkirche.

Die heutige Kirche wurde in den Jahren 1871-1872 im neogotischen Stil errichtet. Sie ist ein Ziegelgebäude mit einem Schiff und einer pentagonalen Apsis (als Presbyterium).

Besonders interessant in der Kirche sind: gotischer Altar, Orgel, Holzchor aus dem 19. Jh., Holztaufbecken mit eine Skulptur in Form des Kopfs von Johannes dem Täufer, hölzerner Beichtstuhl im gotischen Stil sowie schöne Glasfenster, hergestellt im Betrieb von Z. Kaśmiecki.

In der Nähe der Kirche stehen zwei Grabsteine: von einem ehemaligen Pfarrer und von einem ehemaligen Küster.

Skip to content