Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Ojerzycach - Ojerzyce - Centrum Kultury Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Ojerzycach - Ojerzyce - Centrum Kultury

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Ojerzycach – Ojerzyce

Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Ojerzycach

Kościół wzniesiono w 1910 roku, a jego fundatorem była rodzina von Schmeling. Przy budowie wykorzystano ciosy granitu i cegłę. Świątynię zaprojektował architekt Konrad Büttner, a budową kierował majster Zimmermann z Wolimirzyc.

Kościół jest budowlą jednonawową, nakrytą wysoki, dwuspadowym dachem, od zachodu znajduje się wieża zakończona ośmioboczną iglicą. Ta ostatnia nawiązuje do wieży z kościoła drewnianego z lat 1586-1864. Nawę główną zbliżoną kształtem do kwadratu zamknięto wydzielonym w formie absydy półkolistym prezbiterium o kopulastym sklepieniu. Chór umieszczono po stronie północnej z wejściem na zewnątrz. Również od strony północnej usytuowano drewniany krużganek, który przesłania wejście prowadzące do nawy głównej i na chór.

Znajdujący się w kościele ołtarz został poddany przeróbce po 1945 roku, zmniejszono jego szerokość, natomiast wystrój utrzymano w stylu neobarokowym. Kolumny i nasadę ołtarza otoczono bogatymi zdobieniami roślinnymi, nawiązującymi do motywów znajdujących się na stropie nawy głównej. W ołtarzu znajduje się obraz św. Jana Chrzciciela namalowany w 1974 roku przez R. Gilnera.

Na wyposażeniu kościoła znajduje się chrzcielnica, którą ufundowała w 1910 roku rodzina Rattigów. W kościele znajdują się również organy wykonane w Poczdamie. Na wyposażenie kościoła składa się dzwon o średnicy 88cm odlany w 1718 roku. Z dawnego wyposażenia przetrwały wmurowane w fasadę kościoła dwie tablice epitafialne z XVII i XVIII wieku. Piękną ozdobą kościoła są witraże umieszczone w otworach okiennych w nawie głównej i prezbiterium. Tematy do scen na witrażach zaczerpnięto głównie z Biblii. W otoczeniu kościoła znajduje się pomnik nagrobny i krzyż misyjny.

 

Church dedicated to Saint. John the Baptist in Ojerzyce

The church was built in 1910, and its founder was the family von Schmeling.

Granite and bricks were used during the construction of the church. The temple was designed by the architect Konrad Büttner, the construction was managed by the foreman Zimmermann from Wolimirzyce.

The church is a single-nave structure, covered with a high, gable roof. The western tower is topped with an octagonal spire. It refers to the tower of the wooden church from 1586-1864. The main square shaped nave is enclosed with a semicircular presbytery with a dome ceiling. The choir was placed on the north side with the entrance outside. Also on the north side of the church there is a wooden cloister, which occludes the entrance leading to the nave and the choir.

The altar in the church was rebuilt after 1945. Its width was reduced and the decoration was in neo-Baroque style. The columns and base of the altar were surrounded by rich floral ornaments referring to the decorations on the ceiling of the nave. In the altar there is a painting of Saint John the Baptist, painted in 1974 by R. Gilner.

The church is equipped with a baptismal font, which was founded in 1910 by the Rattig’s family. The church has also organs made in Potsdam. The church’s equipment contains a bell with a diameter of 88 cm made in 1718. Two epitaphs from the 17th and 18th centuries, set in the facade of the church, survived from the old equipment. A beautiful decorations of the church are stained glass windows placed in the main nave and presbytery. The theme scenes on stained glass windows were taken mainly from the Bible. Near the church there is a tombstone and a missionary cross.