Kościół parafialny pw św. Anny w Szczańcu - Szczaniec - Centrum Kultury Kościół parafialny pw św. Anny w Szczańcu - Szczaniec - Centrum Kultury

Kościół parafialny pw św. Anny w Szczańcu – Szczaniec

Kościół parafialny pw św. Anny w Szczańcu

Kościół wzniesiono w XVI wieku w stylu późnogotyckim. Świątynię ufundowali ówcześni właściciele Szczańca – Szczanieccy. Kościół zbudowano na planie prostokąta, z jedną nawą z wyodrębnionym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Dużą szerokość sklepionej nawy o znacznej wysokości wzmocniono konstrukcyjnie wprowadzeniem do wnętrza silnych skarp. Sklepienie sieciowe z ceglanymi żebrami nawiązuje nawiązuje do zasobu sklepienia fary świebodzińskiej. Przy fasadzie zachodniej wzniesiono kwadratową wieżę barokową.

Po pożarze z 1825 roku odbudowana świątynia nabrała cech neogotyckich, natomiast główny ołtarz pochodzący z XIX wieku nawiązuje do epoki romantyzmu. Ołtarz został przejęty w 1845 roku z rozebranej w Szczańcu świątyni protestanckiej. Umieszczony w nim obraz św. Anny otoczony kolumnami korynckimi został namalowany w 1963 roku przez poznańskiego malarza Franciszka Pachulskiego. Nasada ołtarza zawiera symbol Trójcy św. Nad kolumnami znajdują się symboliczne postacie: Mojżesza związanego ze Starym Testamentem i Jezusa Chrystusa związanego z Nowym Testamentem.

W kościele znajdują się dwa olejne obrazy barokowe z wyobrażeniem św. Józefa i Maryi z Dzieciątkiem. Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej z pierwszej połowy XX wieku przywieziono po wojnie z Wileńszczyzny. Z dawnego wyposażenia przetrwało pochodzące z pierwszej połowy XVII wieku epitafium kamienne. Natomiast zachowany dziecięcy nagrobek z piaskowca swoim stylem nawiązuje do rozwiązań niderlandzkich.

Na wyposażenie kościoła składa się również dzwon o średnicy 70 cm odlany w 1945 roku, natomiast dwa kolejne o średnicy 135cm i 106cm odlano w 1883 roku.

Kościół otaczają dwie kaplice nagrobne, grota z figurą Matki Bożej, krzyże (misyjny oraz drugi, poświęcony w 2001 roku z okazji jubileuszu 50-lecia parafii Szczaniec) oraz figura Chrystusa Miłosiernego.

Pierwszym proboszczem parafii po 45 roku był ks. Piotr Zawora. Począwszy od 1976 r. posługę duszpasterską w kościele pełnią salezjanie.

 

The Parish Church of St. Ann in Szczaniec

The church was built in the 16th century, in the late Gothic style. The temple was founded by the owners of Szczaniec–Szczanieccy family. The church was built on a rectangular plan, with one aisle with a separate, three-sided closed presbytery.

The nave was strengthen with the construction of strong abutments. The vault with brick ribbing refers to the vault in the church in Świebodzin. A square baroque tower was built by the west facade.

After the fire in 1825, the rebuilt temple took neo-Gothic features while the main altar from the 19th century refered to the Romantic style. The altar was taken over in 1845 from the demolished Protestant temple in Szczaniec. The picture of St. Anna, surrounded by Corinthian columns, was painted in 1963 by the Poznań painter Franciszek Pachulski. The altar contains the symbol of the Holy Trinity. Above the columns there are symbolic figures: Moses – associated with the Old Testament and Jesus Christ – associated with the New Testament.

In the church, there are two Baroque oil paintings with the depiction of St. Joseph and Mary with the Child. The painting of Our Lady Ostrobramska, from the first half of the 20th century, was brought from the Vilnius region after the war. A stone epitaph from the first half of the seventeenth century remained from the old church’s equipment. The style of the children’s sandstone tombstone refers to the Dutch style.

The equipment of the church also contains: a bell with a diameter of 70 cm from 1945, and two more ones with diameters of 135cm and 106cm from 1883.

The church is surrounded by two grave chapels, a cave with a statue of the Mother of God, crosses (missionary and another, dedicated in 2001 on the occasion of 50th anniversary of the parish in Szczaniec) and the figure of the Merciful Christ.

Fr. Piotr Zawora was the first parish priest after 1945. Since 1976, the Salesians have served in the church.