Kościół parafialny pw św. Anny w Szczańcu - Szczaniec - Centrum Kultury Kościół parafialny pw św. Anny w Szczańcu - Szczaniec - Centrum Kultury

Kościół parafialny pw św. Anny w Szczańcu – Szczaniec

Kościół parafialny pw św. Anny w Szczańcu

Kościół wzniesiono w XVI wieku w stylu późnogotyckim. Świątynię ufundowali ówcześni właściciele Szczańca – Szczanieccy. Kościół zbudowano na planie prostokąta, z jedną nawą z wyodrębnionym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Dużą szerokość sklepionej nawy o znacznej wysokości wzmocniono konstrukcyjnie wprowadzeniem do wnętrza silnych skarp. Sklepienie sieciowe z ceglanymi żebrami nawiązuje nawiązuje do zasobu sklepienia fary świebodzińskiej. Przy fasadzie zachodniej wzniesiono kwadratową wieżę barokową.

Po pożarze z 1825 roku odbudowana świątynia nabrała cech neogotyckich, natomiast główny ołtarz pochodzący z XIX wieku nawiązuje do epoki romantyzmu. Ołtarz został przejęty w 1845 roku z rozebranej w Szczańcu świątyni protestanckiej. Umieszczony w nim obraz św. Anny otoczony kolumnami korynckimi został namalowany w 1963 roku przez poznańskiego malarza Franciszka Pachulskiego. Nasada ołtarza zawiera symbol Trójcy św. Nad kolumnami znajdują się symboliczne postacie: Mojżesza związanego ze Starym Testamentem i Jezusa Chrystusa związanego z Nowym Testamentem.

W kościele znajdują się dwa olejne obrazy barokowe z wyobrażeniem św. Józefa i Maryi z Dzieciątkiem. Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej z pierwszej połowy XX wieku przywieziono po wojnie z Wileńszczyzny. Z dawnego wyposażenia przetrwało pochodzące z pierwszej połowy XVII wieku epitafium kamienne. Natomiast zachowany dziecięcy nagrobek z piaskowca swoim stylem nawiązuje do rozwiązań niderlandzkich.

Na wyposażenie kościoła składa się również dzwon o średnicy 70 cm odlany w 1945 roku, natomiast dwa kolejne o średnicy 135cm i 106cm odlano w 1883 roku.

Kościół otaczają dwie kaplice nagrobne, grota z figurą Matki Bożej, krzyże (misyjny oraz drugi, poświęcony w 2001 roku z okazji jubileuszu 50-lecia parafii Szczaniec) oraz figura Chrystusa Miłosiernego.

Pierwszym proboszczem parafii po 45 roku był ks. Piotr Zawora. Począwszy od 1976 r. posługę duszpasterską w kościele pełnią salezjanie.

GB   The Parish Church of St. Ann in Szczaniec

The church was built in the 16th century, in the late Gothic style. The temple was founded by the owners of Szczaniec–Szczanieccy family. The church was built on a rectangular plan, with one aisle with a separate, three-sided closed presbytery.

The nave was strengthen with the construction of strong abutments. The vault with brick ribbing refers to the vault in the church in Świebodzin. A square baroque tower was built by the west facade.

After the fire in 1825, the rebuilt temple took neo-Gothic features while the main altar from the 19th century refered to the Romantic style. The altar was taken over in 1845 from the demolished Protestant temple in Szczaniec. The picture of St. Anna, surrounded by Corinthian columns, was painted in 1963 by the Poznań painter Franciszek Pachulski. The altar contains the symbol of the Holy Trinity. Above the columns there are symbolic figures: Moses – associated with the Old Testament and Jesus Christ – associated with the New Testament.

In the church, there are two Baroque oil paintings with the depiction of St. Joseph and Mary with the Child. The painting of Our Lady Ostrobramska, from the first half of the 20th century, was brought from the Vilnius region after the war. A stone epitaph from the first half of the seventeenth century remained from the old church’s equipment. The style of the children’s sandstone tombstone refers to the Dutch style.

The equipment of the church also contains: a bell with a diameter of 70 cm from 1945, and two more ones with diameters of 135cm and 106cm from 1883.

The church is surrounded by two grave chapels, a cave with a statue of the Mother of God, crosses (missionary and another, dedicated in 2001 on the occasion of 50th anniversary of the parish in Szczaniec) and the figure of the Merciful Christ.

Fr. Piotr Zawora was the first parish priest after 1945. Since 1976, the Salesians have served in the church.

DE   Anna-Kirche in Szczaniec (Stentsch)

Die Kirche wurde im 16. Jh. im spätgotischen Stil errichtet. Ihre Stifter waren die damaligen Besitzer des Dorfes – Szczanieccy. Sie wurde im rechteckigen Grundriss gebaut, hat ein Schiff und gesondertes, dreiseitiges Presbyterium. Das breite und hohe Schiff musste zusätzlich mithilfe des Strebewerks unterstützt werden. Das Netzgewölbe mit Ziegelrippen knüpft an die Gewölbe der Pfarrkirche in Świebodzin (Schwiebus) an. An der Westfassade wurde ein quadratischer Turm im Barockstil erbaut.

Nach dem Brand von 1825 wurde die Kirche im neogotischen Stil wiedergebaut, der aus dem 19. Jh. stammende Altar ist aber eher mit der Romantik zu verbinden. Er wurde von einer 1845 abgerissenen protestantischen Kirche gebracht. Das im Altar zwischen korinthischen Säulen befindliche, die heilige Anna darstellende Gemälde hat 1963 ein aus Poznań stammender Maler Franciszek Pachulski gemalt. Am Altarsockel ist das Dreifaltigkeitssymbol ersichtlich. Über den Säulen wurden zwei Gestalten abgebildet: Mose aus dem Alten Testament und Jesus Christus aus dem Neuen Testament.

In der Kirche gibt es zwei Barock-Ölgemälde, die Sankt Joseph und Maria mit dem Kind abbilden. Die Abbildung der barmherzigen Muttergottes im Tor der Morgenröte aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde nach dem Krieg aus dem Vilnius-Gebiet gebracht. Aus der ursprünglichen Ausstattung sind bis heute eine aus der ersten Hälfte des 17. Jh. stammende Epitaphentafel sowie ein niederländische Züge aufweisender Kindgrabstein aus Sandstein erhalten geblieben.

Die Kirche verfügt auch über eine 70-Zentimeter-große Glocke aus dem Jahre 1945, und zwei weitere, 135 und 106 Zentimeter groß, aus 1883.

In der Nähe der Kirche stehen zwei Grabkapellen, eine Grotte mit einer Maria-Statue, zwei Kreuzer (ein Missionskreuz und ein weiteres, 2001 anlässlich des 50. Jubiläums der Pfarrei zu Szczaniec geweihtes Kreuz) sowie eine Statue vom Barmherzigen Jesus.

Der nach 1945 erste Pfarrer der Pfarrei war Piotr Zawora. Seit dem Jahr 1976 verwalten hier die Salesianer.

Skip to content