Kopalnie węgla brunatnego - Opalewo - Centrum Kultury Kopalnie węgla brunatnego - Opalewo - Centrum Kultury

Kopalnie węgla brunatnego – Opalewo

Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego.

Złoża węgla brunatnego powstały w okresie neogenu (miocen), 25-5 mln lat temu. Na ternie zachodniej Polski węgiel brunatny powstawał na obszarach które stanowiły wówczas podmokłe i bagniste niziny, porośnięte głównie przez
olchy, wierzby oraz cypryśniki. Rośliny sukcesywnie obumierały i zatapiały
się w bagiennym, beztlenowym środowisku tworząc torf, a następnie – węgiel brunatny. W powiecie świebodzińskim udokumentowane złoża były wydobywane w XIX wieku w pasie od Sulęcina przez Sieniawę pod Świebodzin. Jedna z takich kopalni znajdowała się w okolicy Opalewa. Węgiel służył głównie do zasilania firm (maszyny parowe), elektrownie, fabryki, browary.

GB Brown coal mines.

The cole deposits were formed during the Neogene period (Miocene), 25-5 million years ago. In the western Poland, brown coal was created in areas that were then wet and marshy lowlands, overgrown mainly by alders, willows and cypressors. Plants died and drowned in a swampy environment and formed peat, and later – brown coal. In the Świebodzin Poviat, the documented deposits were extracted in the 19th century at the area from Sulęcin to Sieniawa near Świebodzin. One of these mines was located near Opalewo. Coal was mainly used to give power to: companies (steam engines), powerstations, factories, breweries.

DE   Braunkohletagebau

Hiesige Braunkohlelagerstätten stammen aus dem Miozän, sind also 5-25 Mio. Jahre alt. In Westpolen sind sie da entstanden, wo es damals feuchte, sumpfige, von Erlen, Weiden und Sumpfzypressen bewachsene Tiefebenen gab. Nachdem die Pflanzen abgestorben und versunken waren, entwickelten sie sich in sauerstofflosen Bedingungen zum Torf und dann zur Braunkohle. Im Kreis Świebodzin wurde die Braunkohle im 19. Jh. im Gebiet zwischen Sulęcin (Zielenzig), Sieniawa (Schönow) und Świebodzin gefördert. Ein weiteres Bergwerk wurde bei Opalewo (Oppelwitz) gebaut. Die Kohle diente vor allem dazu, Betriebe (Dampfmaschinen), Kraftwerke, Fabriken und Brauereien mit Strom zu versorgen.

 

Skip to content